ساقی صاحب نظر

securedownload 
از شادروان صادق سرمد
میخانه  اگر ساقی صاحب نظری داشت 
می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت 
پیمانه  نمی داد به  پیمان  شکنان باز
ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت 
بیدادگری  شیوه  مرضیه  نمی شد
این شهر اگر دادرس و دادگری داشت 
یک لحظه بر این بام بلاخیز نمی ماند
مرغ دل غم دیده اگر بال و پری داشت 
در معرکه عشق که پیکار حیات است
مغلوب، حریفی که بجز سر سپری داشت 
” سرمد ” سر پیمانه نبود این همه غوغا
 میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.