با دزد دریـــن مُـــلــک،کــــســــی کــــار ندارد

securedownload (2)

در کــــشــــورِ ما عـِـــلْــــمْ ، خـَـــریــــدار ندارد

کــــــا لا یِ ا د بْ ، رونـَـــــــــقِ بـــــــازار ندارد

ای مـــردِ هــنـــرمـــنــد، بـرو خـاک به سَرْ کُن

کایــن جــا هــنــر وُ فــضــل، طـــرفـــدار ندارد

گــر دزدی و غـــارتــگــر،رو ایمن وُ خوش باش

با دزد دریـــن مُـــلــک ، کــــســــی کــــار ندارد

در کشـــورِ ما ، راهـــزن وُ خــائــن وُ جـاسوس

انــــدیـــــشـــــه ز زنـــــــدان وُ ســـرِ دار ندارد

از نـــسبــتِ دزدیّ وُ زِ بـــیــگانه پَــــرَســـتـــی

امــــروزْ دریــن مُــلــکْ ، کــــســـی عــار ندارد

چــون مــور دریــن مُــلــکْ بــمالــنــد به پایَش

آن کــس کــه بـــه هــمـنــوعِ خــود، آزار ندارد

بی عُــرْضِهْ شـناســنـد ش وُ نالایـق وُ بی قَدر

از دزدی اگـر کــــیــــســــه گــــرانــبـــار ندارد

گــویــنـــد ، به هم هست به هر باغ ،گل وُ خار

ایـــن بـــاغ چــرا هــیـــچْ بــه جُـــزْ خـــار ندارد

افسوس و صد افسوس که سرتاسرِ این مُلک

جــــز مـــــردمِ بـــــی چـــاره‌ی بــیــمـار نـدارد

در هـر قـدم افـتـاده دریـن مُـلک ، فقیری ست

کـــز گــُـرْسـْــنِـــگی، رنــگْ بـه رخـسـار نـدارد

دردا ، کـه زبـان خـسـتـه شـد از گـفـتن و هرگز

یـــک ذرّه اثـــر، ایـــن هـــمـــه گـــفـــتــار ندارد

اززنده یاد استاد      ” ابوالقاسم نوید حبیب اللهى”
این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.