دردا وحسرتاه که جهان شد به کام ِ خر !

image

دردا و حسرتا که جهان شد به کام خر

زد چرخ سفله، سکه ی دولت به نام خر
خر سرور ار نباشد، پس هر خر از چه روی؟

گردد همی ز روی ارادت، غلام خر
افکنده است سایه، هما بر سر خران

افتاده است طایر دولت به دام خر
خر بنده ی خران شده، آزادگان دهر

پهلو زن است چرخ، به این احتشام خر
خرها تمام محترمند! اندرین دیار

باید نمود از دل و جان، احترام خر
خرها وکیل ملت و ارکان دولتند

بنگر که بر چه پایه رسیده، مقام خر؟
شد دایمی ریاست خرها به ملک ها
ثبت است در جریده ی عالم دوام خر …

شادروان  میرزاده عشقی

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.