دگرگون کردن تصویر ذهنى

image

معمولا در سیرک فیل با زنجیری به پا به تیرکی بسیار کوچک بسته شده است. همیشه این سوال بوده که چرا فیل هیچگونه حرکتی برای رهایی خود نمی کند. اگر از مسئول آن بپرسید، خواهد گفت: زمانی که خیلی کوچک بود او را با زنجیر به تیرک بسته اند، آن زمان قدرت کافی برای کندن زنجیر را نداشت، فهمید که سعی در کندن تیرک بی فایده است، زنجیر و تیرک را به عنوان یکی از شرایط زندگی خود پذیرفت. اکنون که قدرت کافی برای آزاد ساختن خود را دارد، چون این باور را پذیرفته است که نمی تواند از زنجیر رهایی پیدا کند، در حقیقت هیچ کوششی در این راه از خود نشان نمی دهد. گاهی او به دلیل بسته بودن پایش به تیرک، در آتش سوزی می میرد!

اگرچه افراد دارای ظاهری مناسب و مطلوبند اما به خاطر مغشوش بودن سیمای درونی و ذهنیشان احساس خوبی نسبت به خود ندارند، با دست کم گرفتن خود زندگیشان را محدود می کنند. آنچه باید انجام گیرید تغییر تصویر درونی آنها است.

 تاثیر محدویت ها برشعور جانداران |

 
http://www.rouzbehi.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/
 
این نوشته در مقالات علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.