رویدادى که باور آن دشوار است !

‫همگونى رویدادها در کشته شدن دو رئیس جمهور امریکا

image

image

آبراهام لینکلن در سال ۱۸۴۶ به سنا را یافت
جان. اف. کندی در سال۱۹۴۶ به سنا راه یافت

Abraham Lincoln was elected President in 1860.
John F. Kennedy was elected President in 1960.

آبراهام لینکن در سال ۱۸۶۰ به ریاست جمهوری انتخاب شد
جان. اف. کندی در سال ۱۹۶۰ به ریاست جمهوری انتخاب شد

Both were particularly concerned with civil rights.
Both wives lost their children while living in the White House.

هر دو توجه خاص به حقوق بشر داشتند.
همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفید فرزندشان را ازدست دادند

Both Presidents were shot on a Friday.
Both Presidents were shot in the head

هر دو رئیس جمهور در روز جمعه ترور شدند
تیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد

Now it gets really weird.
حالا واقعاً حیرت آور می شود

Lincoln ‘s secretary was named Kennedy.
Kennedy’s Secretary was named Lincoln .
اسم منشی لینکلن کندی بود
اسم منشی کندی لینکلن بود

Both were assassinated by Southerners.
Both were succeeded by Southerners named Johnson.

هر دو توسط جنوبی ها ترور شدند
جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند

Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808.
Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.
اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال ۱۸۰۸ به دنیا آمده بود
لیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال ۱۹۰۸ به دنیا آمده بود

John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.
جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کرد متولد ۱۸۳۹ بود
Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in
۱۹۳۹
لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد۱۹۳۹
بود

Both assassins were known by their three names.
Both names are composed of fifteen letters.
هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودند
نام هر دو از ۱۵حرفی تشکیل شده بود

Now hang on to your seat.
حالا محکم روی صندلی بنشینید

Lincoln was shot at the theater named ‘Ford’.
Kennedy was shot in a car called
‘ Lincoln ‘ made by ‘Ford’.

لینکلن در تآتری به نام فورد ترور شد
کندی در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد

Lincoln was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.
لینکلن در تآتر ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد
Kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater.
کندی از داخل یک انبار ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک تاتر مخفی شد

کندی در شهر دالاس در مدار ۳۳ درجه زمین ترور شد
لینکن بر روی صندلی شماره ۳۳ تئاتر ترور شد

Booth and Oswald were assassinated before their trials.
هر دو تروریست قبل از محاکمه ترور شدند
WHO FIGURED THIS OUT?
چه کسی می توانست اینها را تصور کند

INCREDIBLE
باور نکردنی ست‬

این نوشته در خواندنیها ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.