شاخص اقتصادى از دید شاه عباس

securedownload

می گوینـد:

شـاه عبـاس از وزیـر خـود پرسیـد:
امسال اوضـاع اقتصـادی کشـور چگونـه است؟
وزیـر گفت:
الحمداللـه به گونـه ای است که تمـام پینه دوزان توانستنـد به زیـارت کعبـه رونـد!
شـاه عبـاس گفت:
نـادان! اگـر اوضـاع مالـی مـردم خـوب بود می بایست کفاشـان به مکــه می رفتند نه پینه‌دوزان… 
چون مردم نمی توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند ، بررسی کن و علت آن را پیدا نما تا کار را اصلاح کنیم
این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.