محشرِ خر زنده باد

سروده اى طنز از شادروان محمد تقى بهار 

image

محشر خر گشت تهران ، محشر خر زنده بـــاد

خرخری زامروز تا فردای محشـر زنـــده بـــاد

روح نامعقول این خر مرده ملـت ، کـــز قضـــا

هست هر روزی ز روز پیش خر تر زنــده بـــاد

اندر این کشور که تا سر زندگان یک سر خـرند

گر خری تیزی دهد ، گویند یک سر : زنده باد

اسب تازی گر بمیرد از تأسف ، گو بمــــــــیر

اندر آن میدان که گویند ابلهان : «خر زنده باد»

راه آهن گر بخواهی مُرده ات بیرون کشــــــند

در چراگاه وطن گو اسب و استــر زنـــده بـــاد

در محیطی کامتیازی نیست بین فضل و جهــل

آن مکرر مُرده باد و این مکــرر زنــــده بــــاد

گر کسی گوید که «حیدر قلعۀ خیبر گرفــــت»

جای حیدر جملگی گوینــد «خیبر زنده بــاد»

وز کسی از خولی و شمر و سنان مدحی کنــــد

جملگی گویند با اصوات منـــکر : زنده بــــــاد

آنکه گوید مرده باد امروز در حــــــق کســــی

رشوتی گر داد ، گوید روز دیگر زنـــــده بــــاد

از پی تغسیل و دفـــن مردمـــان زنــــده دل

مرده شو در این محیط زنـــده پرور زنده بــــاد

در گلستانی که بلبل بشنـــــود توبیـــخ زاغ

راح و ریحان و مرده باد و خار و خنجر زنده بــاد

مردم دانــــای ســــالم مـــرده و انـــدر عوض

دولت زشت ضعیف زردپیــــکر زنــــده بـــــاد


این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.