منار جنبانِ اصفهان

سال ۱۳۳۵ خورشیدی در روزنامه ها چنین عنوان شد که در سبزوار مناری پیدا شده که همانند منارجنبان اصفهان می جنبد.
در همان اوان مینی ژوپ نیز در بین بانوان رواج پیدا کرده بود و این دستمایه شعری شد از شادروان
استاد صهبا

ز شهر های جهان فخر اصفهان این است
که در زمین سپاهان منار می جنبد
ولی رقیب دگر بهر او شده پیدا
منار تازه که در سبزوار می جنبد
گمان برم که به عهد رواج مینی ژوپ
منار ها همه بی اختیار می جنبد

“جواب شادروان”

سیمین بهبهانی
صهبا شنیدم آن سخن آبدار تو
آن حسرت نهان و غم آشکار تو
دانم که از برای تو دیگر بروزگار
ناید دریغ دامن کوته به کار تو
گر در همه دیار بجنبد منارها
من شرط میکنم که نجنبد منار تو

باقر دهقان
در جواب سیمین” بدین گونه سرود:
سیمین نازنین که خداوند یار تو
با نغز و دلنشین سخن گوشه دار تو
خواندیم و شادمان همه گفتیم ای عزیز
شیرین چو انگبین گذرد روزگار تو
در دل مگیر و خوش گذران کاین منار خواب
بیدار می شود چو بخسبد کنار تو

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.