نامه استاد باستانى پاریزى

image

 

image
نامه اى است که در چهارم دیماه ١٣٨٠ خورشیدى حضرت  استاد باستانى پاریزى
براى عارف وارسته شادروان اصغر روزبهى مرقوم فرموده  وایشان را که روابط  خوبى
باجامعه کرمانى هاى مقیم مشهدداشته اند را حامل پیام قرار داده اند 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.