نظرات داو کینز در شعر فارسى

هر موجود زنده مدلی از جهان را با استفاده از گیرنده‌های حسی‌اش دریافت می‌کند. این مدل‌ها لزومن بازتاب دقیقی از واقعیات جهان بیرون نیستند

                      “داوکینز زیست شناس مشهور”

ابیاتی در شعر فارسى که این گونه نگار را نشان میدهد  :

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز
هر کسی بر حسب فهم گمانی دارد

                 حافظ

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
این حرف معما نه تو دانی و نه من
هست اندر پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

        خیام و یا ابوسعید ابولخیر

هر چه گویی ای دم هستی از ان
پرده ای دیگر بر اوبستی بدان
آفت ادراک، آن حال است و قال
خون به خون شستن محال است و. محال

                     مولانا

برای آشنایی بیشتر با نظرات داوکینز در بارۀ عدم شناخت جهان از جانب انسان نوشته پیشین که در این صفحه آمده است تا حدی روشن کننده می باشد

 

 

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.