نوید پیروزى درجنگ ایران و روس !

شیخ جعفر کاشف الغطاء را فتحعلى شاه از نجف به ایران آورد تا اوضاع شیعیان ایران را سامان دهد. او را استاد بزرگ فقاهت میدانستند.

اما شیخ جعفر همانى است که فتحعلى شاه را به جنگ با روسها تشویق کرده و تهدید میکند که اگر شاه چنین نکند، خود شخصا اعلام جهاد خواهد کرد. در عین حال به شاه اطمینان میدهد که با توسل و قدرتهاى ماوراءالطبیعه، پیروزى را نصیب سپاه ایران خواهد کرد و سپاه روس به دست لشکر ایران، نابود و ایران پیروز جنگ خواهند بود

فتحعلیشاه که از دانش سیاسى بهره نداشت و زمام عقل را به دست شیخ جعفر خرافه پرور داده بود، پسر خود عباس میرزا را با لشکرى ضعیف و فاقد تجهیزات کافى، به جنگ روسها میفرستد، در حالیکه لشکر روس، مجهز و مسلح به توپ و سلاحهاى سنگین بود.

نتیجه این حماقت، شکستهاى فضاحت بار و انعقاد معاهده گلستان و ترکمن چاى و جدا شدن قسمتهاى وسیعى از کشور و پرداخت غرامتهاى سنگین به روسیه تزارى شد.

شیخ جعفرکاشفالقطا کس که فتحعلیشاه را به جنگ روس ترغیب کرد
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.