همان خا صیت را مى بخشد !

شخصی از رندان اصفهان نزد جماعت قزاق که پیروان ابوحنیفه هستند، میرود. و خود را ملایی عظیم الشٲن و صاحب علوم دنیوی و کواکب نشان داده و طی پیروزی در مناظره ای با ملاهای قزاق ( در اصفهان )، لقب امام عصر میگیرد و تمامی ریش سفیدانِ قزاق به دستبوس آمده و حتی آب طهارت وی را برای تبرک و درمان امراض و جنون بکار میبرند.

عکس منارجنبان تزئینى است

عکس منارجنبان تزئینى است

از اینرو آن اصفهانی زیرک، چند تن مرید و شاگرد برای خود تعیین کرد و آنها دربین مردم رواج دادند که از دهان شیخ شنیده اند که هرگاه احدی از طایفه نسوان را یک دفعه همخوابه شویم! جواب نکیر و منکر از او ساقط میشود و هرگاه دو دفعه همخوابگی کنیم، آتش دوزخ بدان حرام میشود و هرگاه سه دفعه باشد، بهشت حلال میشود!
چون مردم میشنیدند، هرکس درخانه زنی و دختری پری منظر داشت به التماس و التجا نزد شیخ میاورد که بدانها دخول کند و شیخ قبول نمیکرد!. عاقبت به التماس بسیار، پذیرفته و کام دل حاصل میساخت و بعضی را به مریدان می بخشید و میگفت: همان خاصیت میبخشد!!!

بر گرفته از عالم آرای نادری

نوشته کاظم مروزی (کاتب نارشاه)

تصحیح دکتر ریاحی، ص ۱۱۴۱)

این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.