آیا همان شد که آرزو میکرد ؟

securedownload

همگی به صف ایستاده بودند تا از آنها پرسیده شود.
نوبت به او رسید: “دوست داری روی زمین چه کاره باشی؟ ” گفت: می خواهم به دیگران یاد بدهم، پس پذیرفته شد! چشمانش رابست، دید به شکل درختی در یک جنگل بزرگ درآمده است. باخودگفت : حتما اشتباهی رخ داده است!
من که این را نخواسته بودم؟!….
سالها گذشت تا اینکه روزی داغ تبر را روی کمر خود احساس کرد، با خود گفت : این چنین عمر من به پایان رسید
و من بهره ی خود را از زندگی نگرفتم! با فریادی غم بار سقوط کرد و با صدایی غریب که از روی تنش بلند میشد به هوش آمد!

اکنون تخته سیاهی بر دیوار کلاس شده بود

این نوشته در خواندنیها, خواندینهای علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.