درمان ساده نخواهد بود

 

image

استاد در آموزش درس   “منابع انسانى ” به  نکاتى در خصوص زبان فارسى  و پیچیدگى هاى  آن پرداخت  که بسیار جالب بود.
به جایگاه  نشست و برخاست هواپیما در زبان انگلیسی “Air Port” می گویند. ترجمه برگردان آن میشود “بندر هوایى”. عربها به همین مکان “مطار” میگویند، یعنی “محل پرواز” و  افغانها به آن میگویند: “میدان هوایى” ما هم که میدانید چه میگوییم:    ” فرودگاه “!
 
انگلیسى زبانان به محل مداواى بیماران میگویند “Hospital” ، که به معنای مکان آسایش و راحتى است. اعراب به آن “مستشفى” یعنی مکان شفاگرفتن میگویند، افغانها به آن “شفاخانه” میگویند و ما چنان که میدانید، تا قبل از پهلو ى نخست  “مریض خانه” و بعد از آن کمى شیک تر:  ” بیمارستان “
 
راستى چرا؟ چرا ما از Airport   تنها نشستن را دیده ایم؟ اصل داستان  که ” پرواز ” بوده است را چرا ندیده ایم؟ شما با شنیدن کلمه بیمارستان چه تصویرى در ذهنتان ایجاد میشود؟ غیر از اینکه محیطى افسرده کننده و سرد و پر از بیمار؟ این کلمه در فارسى در واقع بیماردان است!  محل نگهدارى بیماران
بر خلاف زبانهاى دیگر که محل خوب شدن و شفایافتن است.
چرا ما میگوییم ” کسب و کار ” ؟ نمیگوییم کار و کسب؟ مگر نه اینکه نخست باید کارى باشد تا منجر به کسب شود؟ چرا میگوییم ” گفت و گو”  ؟ مگر قرار است دو طرف فقط حرف بزنند؟ شنیدنى در کار نیست؟
آیا گفت و شنود نیست؟
واقعیت این است که گونه ساختِ این کلمات، نشانگر نوعى تفکر است . تفکرى که شاید  از پس هزاران سال، پس از جنگ و گریزهای بسیار، پس از ستم کشى ها و ستمگرى هاى فراوان و دهها افت و خیز دیگر سر برآورده و این کلمات را ساخته است. ( همین افت و خیز، مگر نباید خیز اصل باشد؟ چرا نخست  افتادن را دیده ایم؟
شاید ناامیدی بر مردمِ سرزمین ما فرمانروا بوده که از درمان  نومید است و Hospital برایش خانه بیماران است و بس.
زیراچون سقوط و سرنگونى فراوان دیده، پرواز را باور ندارد و Airport را هم جایگاه  نشستن میداند و امیدی به پریدن ندارد.
شاید  تا بوده در این سرزمین ، کار اصل نبوده و هیچگاه بزرگان کار نمیکرده اند. چنانکه کار فعل خران بوده است و گفته ایم : ”  خرکار! ” و هدفمان  پرکار بوده است.
خواستم بگویم مشکلات ما تاریخى تر  و ریشه دارتر از این حرفهاست، چنانکه  در زبانمان هم خودش را نشان میدهد.
 
بنابراین  درمانش هم به این سادگى ها نخواهد بود
این نوشته در خواندنیها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.