شاهنامه دریاى دانش وخرد

 1. image
  شاهنامه‏ دریای دانش و خرد است.
  واژه‏ ی «خرد» که به جرأت می‏توان‏ گفت تکیه کلام فردوسی در سرودن‏ شاهنامه است، در هنگامه¬های گوناگون تکرار شده است. در همان آغاز شاهنامه و پیش از مقدمات دیگر، فردوسی پاره¬ای از پیشگفتار منظوم خود را در ستایش خرد آورده است.
  این مانندهاتنها تا پایان جلد نخست شاهنامه گرد آوری شده
 2. آغاز شاهنامه:
 3. به نام خداوندِ جان و خرد ،
  کزین برتر اندیشه برنگذرد
  خرد را و جان را همی سنجد او
  در اندیشه ‏ی سخت کی گنجد او
  خرد گر سخن برگزیند همی‏
  همان به گزیند که بیند همی
 4. ـ اندر ستایش خرد:
  خرد بهتر از هرچه ایزدت داد
  ستایش خرد را به از راه داد
  خرد افسر شهریاران بُوَد
  خرد زیورِ نامداران بود
  خرد زنده‏ی جاودانی‏شناس‏
  خرد مایه‏ی زندگانی‏شناس‏
  خرد رهنمای و خرد دلگشای‏
  خرد دست گیرد به هر دو سرای‏
  کسی کو خرد را ندارد ز پیش‏
  دلش گردد از کرده‏ ی خویش ریش‏
  از اویی به هر دو سرا ارجمند
  گسسته خرد پای دارد به بند
  خرد را و جان را که یارد ستود
  و گر من ستایم که یارد شنود
 5. ـ پادشاهی فریدون:
  ندارید ترس و نه شرم از خدای‏
  شما را همانا خرد نیست رای
  ـ پاسخ شاه یمن:
 6. زبان راستی را بیاراسته‏
  خرد داشته،عقل پیراسته
 7. ـ گفتار فریدون به پسران:
  چه گفتند گفتندگان پُر خرد
  هر آن‏کس که بد کرد کیفر بَرَد
  که بر ما چنین گشت گردان سپهر
  خرد خیره شد، تیره شد جای مهر
 8. در مردن فریدون:
 9. جهانا سراسر فسوسی و باد
  به تو نیست مردِ خردمند شاد
 10. روزگارِسام:
 11. چو بیدار شد بخردان را بخواند
  سرانِ سپه را همه برنشاند
  زبان و خرد بود و رایِ درست‏
 12. به تن نیز یاری ز یزدان بجُست
  روزگارِ منوچهر:
 13. ز سهم وی و بویه‏ ی پور خویش‏
  خرد در سرم جای نگرفت بیش
 14. سام و زال:
 15. به مهر و به خوبی و داد و خرد
  زمانه همی از تو رامش برد
  دگر با خردمند مردم‏نشین‏
  که نادان نباشد بر آیین و دین
 16. زال و رودابه:
 17. چو ما صد هزاران فدای تو باد
  خرد ز آفرینش روای تو باد
  همی هر زمان مهرشان بیش بُود
  خرد دور بد آرزو پیش بود
  دل از من رمیده است و هوش و خرد
  بگویید کاین را چه درمان برد
 18. مهراب پدر رودابه:
 19. بدو گفت کای شُسته مغز از خرد
  به پر گوهران این کی اندرخورد
  وزان پس همان کس که رای آیدت‏
  روان و خرد رهنمای آیدت
 20. سام و دیدن رستم:
 21. به فرمان شاهان دل آراسته‏
  خرد را گزین کرده برخواسته
 22. شاهی نوذر:
 23. خردمند رنج اندرون کی برد
  که بگذارد آن جای و خود بگذرد
 24. افراسیاب:
 25. سر مردِ جنگی خرد نسپرد
  که هرگز نیامیخت کین با خرد
  درازست دست فلک بَر بدی‏
  همه نیکویی کن اگر بخردی
 26. پادشاهی کاووس:
 27. ز پند خرد گر بگردد سرش‏
  پشیمانی و رنج باشد برش
 28. فردوسی به دنبال این است تا خرد را در ژرفای هستی، رگ و خون انسان جای دهد و او را بر کشتی اندیشه سوار کند و در دریای آرام به گشت و گذر وادارد. به همین جهت می¬گوید:
  بر کسی که تار و پود وجودش داد و خرد باشد باید درود فرستاد. از طرفی خرد را تاج شهریاران و زیور نامداران قلمداد می¬کند؛ بلاگردان انسان را خرد می¬داند و ابزار دوری از بدی می شناساند:
 29. «ز ما باد برجان آن کس درود
  که داد و خرد باشدش تار و پود
  خرد افسر شهریاران بود
  همان زیور نامداران بود
  رهاند خرد مرد را از بلا
  مبادا کسی در بلا مبتلا
  بداند بد و نیک مرد خرد
  بکوشد ز داد و بپیچد ز بد»
این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.