مشک آنست که خود بوید و عطار نگوید

securedownload

دوست با دوست  بغیر از سخن راست نگوید

جز ره مهر و  وفا  یار وفادار  نپوید

خرم آن دوست که چون ابر طرب بخش بهاران

از  رخ دوست غبارِ غم ایام  و  بشوید

به مشامی که   رسد بوی  دلاویز  محبت

جز  محبت گلی از گلشن ایام  نبوید

سعی ناکرده کسی  دامنِ مطلوب نگیرد

رنج  نابرده  کسی  گوهر  مقصود  نجوید

کن رها  دامن یاران   دو رو را  که دو رویی

شوره زاری است کز آن جز خس و خاشاک نروید

چه نیاز است به توصیف  “رسا”  اهل سخن را

مشک آنست  که خود  بوید و عطار نگوید

                              (از زنده یاد دکتر قاسم رسا)

 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.