پاسخ من شمشیر است !

image
دویست سال از حمله تازیان به ایران مى گذشت
زبان فارسی رفته رفته از مدارس ومکاتبات دیوانی حذف وبه جای آن زبان عربی اجباری وتعلیم داده می شد
#خلفای_عباسی در بغداد با اینکه فرمانروایى خودرا مدیون ایرانیان می دانستند با تکبر وغرور خاصی ایرانیان مسلمان را والی خوانده واز هیچگونه ظلم وستمی برآنان کوتاهی نمی کردند
در سیستان خشگ سالی اتفاق افتاده بود ولی مامورین خلیفه بیرحمانه خراج ومالیات سنگینی را از دهقانان وبازرگانان طلب کرده و بسوی بغداد می فرستادند تا صرف خوشگذرانی خلفای عباسی گردد.
در این میان جوانمردی رویگر زاده از سیستان برمی خیزد #یعقوب_لیث_صفاری

او با گردآوری دلاوران سیستان ودیگر نقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه می پردازد وتمامی سیستان وخراسان تا ورا رود ومازندران وگیلان وری واصفهان وفارس وکرمان و بخشى از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب آزاد می کند.

یعقوب در فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را حذف و زبان #فارسی_دری را رایج می کند(در دفاتر دیوانی وحکومتی) تا بعدها ماشاهد ظهور عارفان وشاعران بسیاری در فرهنگ وادب ایران همچون #فردوسی و #مولوی و #نظامی و #حافظ و #سعدی باشیم که چگونه دررونق وگسترش زبان پارسی درخشیدند واز آن پایدارى نمودند .

اگر یعقوب لیث صفاری چنین کار عظیمی برای زبان وادب پارسی انجام نمی داد کشورماهم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقا عرب زبان بودند.

خلیفه که تجربه برافتادن خاندان #بنی_امیه را بدست ایرانیان دیده بود هراسان پیکی بسوی یعقوب می فرستد ومی گوید تمامی نقاطی که درایران تصرف کردید ازآن تو باشد ولی مرا به خلافت مسلمین بپذیر!

یعقوب نان وپیاز وشمشیری را در یک سینی می گذارد ودرپاسخ به خلیفه چنین می گوید :

تویک متجاوز به خاک ایران هستی و درجایگاهى نیستی که کشور ایران را به ایرانی ببخشی !

من یک رویگر زاده ام و از پدرم رویگرى آموخته ام … غذای من ساده است نان وپیاز ….پاسخ من به متجاوز ی مانند تو به خاک ایران هرچند خودرا #خلیفه_مسلمین بخوانی این شمشیر است.

 

 

این نوشته در هنر و ادبیات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.